Loading...
BILIMINSANLARı ARŞIVI


 Forum

Abbas Vesim

Değerli Eserlerle Günümüze Işık Tutmuş Bir Bilgin: ABBAS VESİM

Abbas Vesim 18. yüzyıl ortalarında İstanbul´da yaşamış ve çağında bilgi âlemini değerli eserlerle süslemiş, hekimlik tarihimizin önemli isimlerindendir.

Bir kısım kaynaklarda adına Vesim Abbas biçiminde de rastlanan, halk arasında ise, Kambur Vesim lâkabıyla tanınan bu ünlü hekim, doğruluğu tam olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte 1689 yılında Bursa´da doğdu. 1720 yıllarına kadarki gençlik hayatında kendisi gibi çağının ünlü hekimlerinden olan Bursalı Ali Münşi ve Ömer Şifai´den tıp, Yanyalı Esat Efendi´den felsefe derslerini aldı. Daha sonra Ahmet Mısrî´den de astronomi bilimini öğrendi.

1720 lı yıllardan sonraki hayatında ise, istanbul´da Sultanselim Çarşısı´ndaki özel muayenehanesinde serbest hekimlik yaptı. 1761 ya da 1762 yılında istanbul´da öldü.

İLMİ KİŞİLİĞİ VE BİLİME HİZMETLERİ

Hekimlik mesleğinin yanısıra astronomi alanında da çalışmalar yapan Abbas Vesim, etyolojiye (hastalık nedenlerinin araştırılmasına) önem veren, tedavinin hastalık belirtilerine göre saptanmasının gerekliliğine inanan bir klınikçıdir. Bu sebeple de tıbbı iyice anlayabilmek için fizik, mekanik ve kimya bilgisinin gerekliliğini savunur. Bu teori ve uygulama düzeyindeki katkılarıyla da Vesim, temel kavramlarda Ibn-i Sina tıbbına bağlı olmakla birlikte, Batılı anlayışa geçiş dönemindeki Osmanlı tıbbının gelişmesine de bir anlamda yön vermiş olur Abbas Vesım´in ilmi kişiliğini ortaya koyacak öneml i özelliklerinden biri de yaşadığı çağda olduğu kadar, yaşadığımız bu bilgi çağında da dikkatle okunup, yararlanılması için. bugünkü konuşma diline çevirisini yapacak tıp tarihiyle uğraşan bilim adamlarını bekleyen, istanbul ve Anadolu kütüphanelerinde elyazması halinde bulunan telif eserleri ile bu eserlerinde deontoloji (görev bilgisi) konusunda çağının düşüncelerini yansıtan değerlendirmeleridir.

Burada yeri gelmişken bir parantez açacak olursak öyle sanıyoruz ki, politikayla, edebiyatla, ticaretle vb. uğraşlarla meşgul olan hekimlerin yanısıra tıp tarihiyle uğraşan fedakâr hekimlere de sahibiz. Ve yine öyle sanıyoruz ki, bunlardan, hiç olmazsa İstanbul ve Anadolu kütüphanelerinde elyazması halinde bulunan, hekimlik tarihimizin yüzünü ağartan bu ve bunlar gibi kıymetli te´lif eserleri önce tespit etmelerini, arkasından bilimsel bir titizlikle günümüz Türkçesine kazandırmalarını beklemek en doğal hakkımızdır. Aksi takdirde bilimin tarih boyunca görülmemiş bir hızla geliştiği çağımızda, kütüphaneleri artık sadece kitapların korunduğu, arandığında bulunabileceği yerler olarak değil de, bilginin kaynağına en hızlı bir şekilde erişebilecek bilgisayarlarla donatılmış bilgi bankaları olarak düşünecek olursak, bilim tarihimizin Arapça harflerle basılmış bu bilgi hazinelerinden yararlanma şansımızı yitirebiliriz.

ESERLERİ

Abbas Vesim´i üne kavuşturan "Düstüru´l-Vesim fi Tıbbi´l-Cedîd ve´l-Kadim (Eski ve Yeni Tıp Konusunda Vesim´in Kuralları)" adlı iki ciltlik kitabı, 18. yüzyıl Osmanlı tıbbının en öneml i eserlerinden biridir. 1748´de yazılan ve iki cildi 2083 sayfa olan elyazma halindeki bu eser, bir önsöz, dört bölüm ve bir de sonsözden meydana gelmektedir. Eserin önsözünde yazar, hekimliği Bursalı Ali Münşi ile Ömer Şifai´den öğrendiğini belirttikten sonra Doğulu ve Batılı doktorlardan alıntılar yaparak, yukarda da söylediğimiz gibi "tıbbı iyice anlayabilme yolunun fizik, mekanik ve deneysel kimya bilgisinden geçtiği" tezini savunur.

Abbas Vesim, eserinin 1. bölümde organlara ait hastalıklardan bahsederken özellikle dizanteri, bağırsak hastalıkları, humma ve kalp rahatsızlıkları üzerinde durur; zatürre, kan tükürme ve akciğer vereminden bahseder 2. bölümde kadın ve çocuk hastalıkları üzerinde durur. Bir taraftan da çocukların 6 yaşından önce okula gönderilmemesini, onlara gerekli gereksiz dayak atılmamasını, kabiliyetlerine göre ış yaptırılmasını öğütler. Eserin 3. bölümünde şişler ve ülser konusunu inceler. 4 bölümde basit ve bileşik ilâçlardan bahseder Sonsözde ise. hekimliğin gereklerinden bahsederek, hekimlere tavsiyelerde bulunur.

Bu çok kıymetli eserinin yanısıra Abbas Vesim´in 1745´te astronomi konusunda yazdığı "Nehcü´lBuluğ fi -Şerh-i Zic-i Uluğ"; bileşik ilâçlarla ilgili yazılmış "Vesiletü´ l Metâlib fi-´İlmît-Terâkib (Terkipler ilmindeki Kaidelere Dair)"  kimyanın tıpta kullanılmasını konu edinen "Tıbb-ı Kimya-ı Cedîd" adlı eserleriyle klâsik şiirlerin yer aldığı bir de divanı vardır.

Kaynak : BilimTeknik.


Etiketler : Abbas, Vesim
  ilgili olabilecek konular :
Yazan : mania  |
15 Şub 2011 Sal   
|  1.626 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...